زیباترین کلمه؟...... عشق
زشت ترین کلمه؟....بی وفایی
پاک ترین کلمه؟.................اشک
بی همتاترین کلمه؟............تنهایی
بی معناترین کلمه؟.......جدایی
جذاب ترین کلمه؟....آشنایی زیباترین کلمه؟...... عشق
زشت ترین کلمه؟....بی وفایی
پاک ترین کلمه؟.................اشک
بی همتاترین کلمه؟............تنهایی
بی معناترین کلمه؟.......جدایی

منبع : عاشقانه |زیباترین ها
برچسب ها : کلمه؟ ,زیباترین ,ترین کلمه؟ ,کلمه؟ تنهاییبی ,همتاترین کلمه؟ ,تنهاییبی معناترین ,معناترین کلمه؟ ,کلمه؟ تنهاییبی معناترین ,تنهاییبی معناترین ک